Master akademske studije

STATUS

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Izborni

Izborni

Obavezni

Izborni

Izborni

Obavezni

Obavezni

SEMESTAR   ESPB

I                               8

I                               7

I                               7

I                               8

I                               8

II                              8

II                              8

II                              8

II                              8

II                              6

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA – MASTER

Studijski program sadrži elemente utvrđene zakonom.

Studijski program master akademskih studija informatike je jednogodišnji (traje 2 semestra) akademski program, u obimu od 60 ESPB bodova, namenjen obrazovanju i osposobljavanju studenata za naučnoistraživački i stručni rad u oblasti računarskih nauka i nastave informatike. Po završetku studijskog programa master akademskih studija informatike, studenti stiču stručni naziv (zvanje) master informatičar – mast.inf. (zvanje sa liste stručnih, akademskih i naučnih naziva koje je utvrdio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, sa naznakom zvanja iz odgovarajuće oblasti i odgovarajućeg stepena studija). Master informatičari imaju integrisano znanje neophodno za naučno-istraživački, stručni i nastavno – pedagoški rad u oblasti nauke, industrije, obrazovanja i dr.

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Visoka škola akademskih studija Dositej. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu studija, treba da ima završeno akademsko obrazovanje u trajanju (240 ESPB), informatičke ili srodne struke, što je navedeno u Pravilniku o upisu studenata Visoke škole akademskih studija Dositej.

Studije su organizovane u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, sa jednosemestralnim predmetima. Program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Nastavni sadržaji se obrađuju kroz 4 izborna i 4 obavezna predmeta, koji obezbeđuju sticanje proširenih znanja u naučnoj oblasti. Svi predmeti uključuju praktičan rad koji se reflektuje kroz projektne zadatke praktične primene. Predmeti na studijskom programu su grupisani u teorijsko-metodološke (TM), naučno-stručne (NS), stručno-aplikativne (SA) i akademsko–opšteobrazovne. Faktor izbornosti prema pozicijama gde studenti biraju predmete iznosi 36,67 %.

Poslednji ispit u toku master studija jeste master (završni) rad. Užu naučnu oblast i predmet iz koga se radi master rada student bira sam, a temu u dogovoru sa mentorom.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB bodova, a obim studija izražen je zbirom ESPB. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu 30-o časovne radne nedelje tokom školske godine, što po semestru iznosi 30 ESPB. Ukupno angažovanje studenata obuhvata aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, seminarske radove i dr.), kao i različite vidove samostalnih aktivnosti studenata priznate kroz slobodne kredite ugrađene u nastavni plan.

Savladavanjem programskih sadržaja iz predviđenih predmeta obezbeđuju se kompletna znanja i veštine za sticanje diplome master akademskih studija, master informatičar, obrazovnog naučnog polja prirodno-matematičkih nauka / računarske nauke. Odbranom master rada student stiče prava koja Zakon predviđa za master akademske studije – studije drugog stepena.

Studijski program master akademskih studija informatike nudi mogućnost produbljivanja znanja stečenog na osnovnim akademskim studijama, kroz teorijsku nastavu, vežbe, seminarske radove, samostalne i istraživačke radove studenata i dr. Putem ovog programa studenti će steći širok opseg informatičkog znanja i prenosive veštine.

Nakon završetka studija, stečeni nivo znanja obezbeđuje stručnjacima ovog profila njegovu uspešnu promenu u praksi. Diplomirani master informatičari biće osposobljeni za timski rad u računarskim istraživanjima, delujući sa odgovarajućim stepenom autonomije i efektivno se prilagođavaju različitim radnim sredinama. Studijski program master akademskih studija informatike predstavlja i obezbeđuje osnovu za nastavak obrazovanja. Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ESPB bodova po svakom predmetu studijskog programa master akademskih studija informatike dati su u okviru Standarda 5.

Polaganje ispita i ocenjivanje studenata obavlja se na način i prema postupku utvrđenom pravilniku o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu.

Studijski program je usaglašen sa osnovnim principima evropskog sistema studija definisanog u okvirima Bolonjske deklaracije. Program je usklađen sa akreditovanim programima inostranih visokoškolskih ustanova. Takođe je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.