OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Osnovne akademske studije Opšte ekonomije na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” traju četiri godine (8 semestara).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija, poreza i carina, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija itd.

Kroz praktičnu nastavu i stručnu praksu, seminare, praktični rad i kurseve, studentima se omogućuje da savladaju i primene najnovija teorijska i metodološka znanja u realnim poslovnim situacijama i konkretnoj profesionalnoj aktivnosti.

Savremeno koncipiran studijski program pruža mogućnost budućem ekonomskom stručnjaku da na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi kompleksnih elemenata privrednog sistema i njegovih sastavnih delova – kreiranje ekonomske politike, kako na nivou nacionalne ekonomije, tako i na nivou pojedinačnih privrednih grana, analitičko-planski poslovi u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, u javnim službama, u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa i sl.

Studijski program ima za cilj da studente pripremi za dalje obrazovanje, ali i da ih osposobi za kompleksnu ekonomsku praksu prema standardima koji su u svetu prepoznatljivi.

Modul „Opšta ekonomija” obezbeđuje sticanje znanja iz oblasti monetarnog sistema i monetarne politike, bankarskog poslovanja, organizacije i funkcionisanja finansijskog tržišta, berzanskog poslovanja, osiguranja i delatnosti institucionalnih investitora. U tom kontekstu studenti se osposobljavaju da izgrade analitički i kreativni pristup za rad na robnim i finansijskim berzama, u bankama i drugim finansijskim organizacijama, brokerskim i dilerskim kućama, investicionim fondovima, državnoj upravi, poreskoj upravi.

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti ekonomije, finansija, preduzetništva i menadžmenta, koje treba da ga učine spremnim da individualno ili u timu dopirinese rešavanju konkretnih problema iz oblasti ekonomije, kao i da mu pruži adekvatnu osnovu za nastavak studija.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija je usklađena sa misijom, ciljevima i zadacima ove visokoškolske institucije u smislu pružanja novih znanja i praktičnih rešenja za privredu i društvo.

Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave:

1. aktivna nastava,
2. samostalni rad studenta,
3. kolokvijumi,
4. ispiti,
5. studijski istraživački rad,
6. izrada završnog rada itd.

Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, mentorski rad. Ova nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti.

Na prvoj i drugoj godini studija izučava se po devet obaveznih nastavnih predmeta. Na trećoj godini izučava se devet predmeta od kojih je pet obaveznih a četiri su izborna od osam ponuđenih. Na četvrtoj godini izučava se osam nastavnih predmeta od kojih je pet obaveznih a tri su izborna i biraju se od šest ponuđenih predmeta. Nakon polaganja svih ispita student pristupa izradi Završnog rada.

Završetkom osnovnih akademskih studija studijskog programa Opšta ekonomija student stiče naziv Diplomirani ekonomista (240 ESPB), ali i uslov da nastavi studije na master akademskim studijama, u zemlji i inostranstvu, i da stekne naziv master ekonomista.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Master akademske studije na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” traju jednu godinu (dva semestra).

Studijski program master akademskih studija „Opšta ekonomija” omogućava novu nadgradnju stečenih znanja na osnovnim akademskim studijama, kojom se ostvaruje inovativnost i kreativnost, analitičnost i istraživački pristup savraemenim praktičnim dostignućima u ekonomiji, finansijama, preduzetništvu i menadžmentu.

Master akademske studije za sticanje stručnog zvanja master ekonomista, omogućuju studentima da steknu i iskažu znanja i razumevanje teorijsko-praktične materije u oblasti menadžmenta i marketinga, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija i finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta.

Nastavni planovi i programi master studija na Visokoj školi “Dositej” koncipirani su tako da se studenti uče da poslovno misle, da se testiraju i ohrabruju da blagovremeno prepoznaju šanse i pretnje u poslovnom ambijentu, vodeći računa pri tome o poslovnoj etici i društvenoj odgovornosti savremenih korporacija.

Naša ideja jeste da kroz kvalitetno osmišljene nastavne planove i  programe, uz pomoć uglednih profesora, te modernih nastavnih metoda, laboratorija, opreme, što pre postanemo prepoznatljivi lider u obrazovanju kompetentnih kadrova za savremenu dinamičku privredu i društvo.

Pored toga, studijski program osposobljavaju studente za bavljenje naučno-istraživačkim i inovativnim radom što im obezbeđuje nastavak studiranja na specijalističkim i doktorskim studijama.

Studijski program je tako savremeno koncipiran da obrazuje master ekonomiste – stručnjake za modeliranje i analizu kompleksnih privrednih sistema, prvenstveno analitičare i planere preduzeća, finansijske stručnjake, planere i stručnjake za ekonomsku politiku na nivou pojedine privredne grane i celokupne privrede, stručnjake za međunarodnu trgovinu, međunarodne finansije, ekonomiste za javne službe.

Završetkom master akademskih studija Visoke škole „Dositej“ studenti se osposobljavaju:

– za izgrađivanje akademske karijere na nekoj od naučno-nastavnih ili naučnih institucija, odnosno obavljanje visoko specijalizovanih poslova upravljanja u privatnom i javnom sektoru;
– za produbljenu kritičku analizu, evaluaciju i sintezu sadržaja iz ekonomske nauke
– za primenu tehnika i metodologija i prilagođavanje procesa istraživanja u području ekonomske nauke
– za samostalno osmišljavanje i sprovođenje istraživanja u oblasti ekonomske nauke;
– za promovisanje izvrsnosti na akademskom i profesionalnom nivou u oblasti ekonomske nauke u kontekstu održivog razvoja privrede i društva.
– za evaluaciju postignutih rezultata istraživanja u polju ekonomske nauke

Strukturu studijskog programa na master akademskim studijama „Opšta ekonomija” čine obavezni i izborni naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti i završni rad.

Završni master rad kandidati rade u toku drugog semestra master akademskih studija uz mentorski monitoring profesora. Usmenom odbranom završnog – master rada student stiče zvanje Master ekonomiste (60 ESPB).