Osnovne akademske studije

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA – OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

INFORMATIKA

Studijski program sadrži elemente utvrđene zakonom

Program osnovnih akademskih studija Informatika, Visoke škole akademskih studija Dositej, obuhvata i ima sve elemente propisane Zakonom o visokom obrazovanju i elemente Standarda za akreditaciju studijskog programa.

Studijski program Informatika je kreiran u cilju formiranja kompetentnog pedagoškog i informatičkog kadra. Savladavanjem studijskog programa student je sposoban da profesionalno obavlja poslove u oblasti prosvete, industrije, zdravstva, državnoj upravi, uslužnih delatnosti, i sličnim oblastima gde su primenljiva znanja iz oblasti informatike, kao i za nastavak studija.

Nastavni program je baziran na integraciji znanja iz različitih disciplina, koje obezbeđuju projektovane informatičke kompentencije kojima studenti treba da ovladaju. Programski segmenti obezbeđuju postizanje sledećih karakteristika:

 • Otvorenost arhitekture programa (studijski program nije strogo hijerarhijski oblikovan i moguće je njegovo unapređenje na principima konkurentnog informatičkog tržišta)
 • Fleksibinost (mogućnost za lako dodavanje modernih znanja i paradigmi iz dimaničkog informaciono-računarskog domena)
 • Prenosivost (potpuno poštovanje koncepta ESPB vrednovanja nastavnih predmeta)
 • Prepoznatljivost i usklađenost (po nazivu i sadržaju nastavnih predmeta sa studijskim programima u obrazovnom prostoru Republike Srbije i EU)
 • Izbornost (mogućnost da student prema sopstvenim afinitetima odabere užu oblast za postizanje informatičke izvrsnosti)

 

U skladu sa prethodnim, nastavni programi su kontekstno locirani u nekoliko celina:

 • Predmeti koji obezbeđuju jezičke kompentencije: Engleski jezik 1, 2, 3 i 4.
 • Predmeti metodičko-didaktičkog karaktera kao što su Informacione tehnologije u obrazovanju, Pedagogija, Psihologija, Multimedijalni sistemi u nastavi informatike.
 • Predmeti koji obezbeđuju fundamentalna matematička znanja: Linearna algebra, Analitička geometrija, Diskretne strukture, Matematička analiza, Numerička analiza, Verovatnoća i statistika.
 • Predmeti koji su namenjeni za ovladavanje Web tehnologijama: Web tehnologije, Razvoj Web aplikacija, Web programiranje.
 • Predmeti za sticanje kompentencija u domenu baza podataka: Dizajniranje korisničkog interfejsa, Baze podataka…
 • Predmeti za sticanje kopentencija u domenu ekonomije i prava: Osnovi menadžmenta, Preduzetništvo, Digitalni marketing, Elektronsko poslovanje.
 • Predmeti vezani za znanja i veštine iz domena računarskog hardvera: Arhitektura i organizacija digitalnih računara, Računarske mreže…

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv: diplomirani informatičar.

Skraćeni naziv: dipl. inform.

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Visoka škola akadenskih studija Dositej. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu studija, treba da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i da položi prijemni ispit iz Informatike, što je navedeno u Pravilniku o upisu studenata Visoke škola akadenskih studija Dositej.

Konačna rang lista za upis na prvu godinu studija formira se na osnovu postignutog uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata prijemnog ispita, odnosno opšte mature. Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu konačne rang liste.

Nastava se izvodi kontinuirano tokom 8 semestara prema utvrđenom nastavnom planu i programu i završetkom studija stiče se 240 ESPB bodova.

Način ocenjivanja svakog predmeta usklađen je sa Pravilnikom o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu.

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB).

 

Nastavnik mentorski vodi studenta i pomaže u izradi završnog rada. Izbor tema za završni rad definisan je pravilnikom o izradi i odbrani završnog rada.

Studijski program Informatika ima 34 obaveznih predmeta i 10 izbornih predmeta, stučnu praksu i završni rad.

Školska godina se deli na dva semestra, od kojih svaki traje 15 nedelja.

Nastava se izvodi po nastavnim planovima i nastavnim programima.

Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti po naučnim, odnosno stručnim oblastima, njihov raspored po godinama studija i semestrima, sedmični i godišnji/semestralni broj časova nastave i trajanje studija.

Studijski program obuhvata obavezno i izborno područje edukacije studenata i sastoji se od akademsko-opšteobrazovnih (AO), teorijsko-metodoloških (TM), naučno-stručnih (NS) i stručno-aplikativnih (SA) predmeta, neophodnih za jedno opšte obrazovanje informatičara.

Nastavu organizuje Visoka škola akademskih studija Dositej i ona je organizovana po semestrima. Svi predmeti su jednosemestralni. Studije se izvode na srpskom jeziku.

Student koji nije uspešno savladao obavezni predmet do početka naredne školske godine, u narednoj školskoj godini upisuje (sluša i polaže) isti predmet. Student koji nije uspešno savladao izborni predmet, može ponovo da upiše isti ili da se opredeli za drugi izborni predmet.

Student može preći na ovaj studijski program sa drugih studijskih programa iste ili srodnih oblasti, ako ima položene ispite koji odgovaraju ovom studijskom programu i ako je ostvario potreban broj ESPB bodova za upis na odgovarajuću godinu.

Studijski program se realizuje kroz predavanja (p), vežbe (v) i druge oblike aktivne nastave (don).

Master akademske studije

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA – MASTER

Studijski program sadrži elemente utvrđene zakonom.

 

Studijski program master akademskih studija informatike je jednogodišnji (traje 2 semestra) akademski program, u obimu od 60 ESPB bodova, namenjen obrazovanju i osposobljavanju studenata za naučnoistraživački i stručni rad u oblasti računarskih nauka i nastave informatike. Po završetku studijskog programa master akademskih studija informatike, studenti stiču stručni naziv (zvanje) master informatičar – mast.inf. (zvanje sa liste stručnih, akademskih i naučnih naziva koje je utvrdio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, sa naznakom zvanja iz odgovarajuće oblasti i odgovarajućeg stepena studija). Master informatičari imaju integrisano znanje neophodno za naučno-istraživački, stručni i nastavno – pedagoški rad u oblasti nauke, industrije, obrazovanja i dr.

 

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Visoka škola akademskih studija Dositej. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu studija, treba da ima završeno akademsko obrazovanje u trajanju (240 ESPB), informatičke ili srodne struke, što je navedeno u Pravilniku o upisu studenata Visoke škole akademskih studija Dositej.

 

Studije su organizovane u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, sa jednosemestralnim predmetima. Program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Nastavni sadržaji se obrađuju kroz 4 izborna i 4 obavezna predmeta, koji obezbeđuju sticanje proširenih znanja u naučnoj oblasti. Svi predmeti uključuju praktičan rad koji se reflektuje kroz projektne zadatke praktične primene. Predmeti na studijskom programu su grupisani u teorijsko-metodološke (TM), naučno-stručne (NS), stručno-aplikativne (SA) i akademsko–opšteobrazovne. Faktor izbornosti prema pozicijama gde studenti biraju predmete iznosi 36,67 %.

 

Poslednji ispit u toku master studija jeste master (završni) rad. Užu naučnu oblast i predmet iz koga se radi master rada student bira sam, a temu u dogovoru sa mentorom.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB bodova, a obim studija izražen je zbirom ESPB. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu 30-o časovne radne nedelje tokom školske godine, što po semestru iznosi 30 ESPB. Ukupno angažovanje studenata obuhvata aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, seminarske radove i dr.), kao i različite vidove samostalnih aktivnosti studenata priznate kroz slobodne kredite ugrađene u nastavni plan.

 

Savladavanjem programskih sadržaja iz predviđenih predmeta obezbeđuju se kompletna znanja i veštine za sticanje diplome master akademskih studija, master informatičar, obrazovnog naučnog polja prirodno-matematičkih nauka / računarske nauke. Odbranom master rada student stiče prava koja Zakon predviđa za master akademske studije – studije drugog stepena.

 

Studijski program master akademskih studija informatike nudi mogućnost produbljivanja znanja stečenog na osnovnim akademskim studijama, kroz teorijsku nastavu, vežbe, seminarske radove, samostalne i istraživačke radove studenata i dr. Putem ovog programa studenti će steći širok opseg informatičkog znanja i prenosive veštine.

 

Nakon završetka studija, stečeni nivo znanja obezbeđuje stručnjacima ovog profila njegovu uspešnu promenu u praksi. Diplomirani master informatičari biće osposobljeni za timski rad u računarskim istraživanjima, delujući sa odgovarajućim stepenom autonomije i efektivno se prilagođavaju različitim radnim sredinama. Studijski program master akademskih studija informatike predstavlja i obezbeđuje osnovu za nastavak obrazovanja. Spisak predmeta, raspored po semestrima, broj časova po oblicima aktivne nastave, ukupno opterećenje po semestrima i broj ESPB bodova po svakom predmetu studijskog programa master akademskih studija informatike dati su u okviru Standarda 5.

Polaganje ispita i ocenjivanje studenata obavlja se na način i prema postupku utvrđenom pravilniku o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu.

Studijski program je usaglašen sa osnovnim principima evropskog sistema studija definisanog u okvirima Bolonjske deklaracije. Program je usklađen sa akreditovanim programima inostranih visokoškolskih ustanova. Takođe je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.