MISIJA ŠKOLE

Misija

Misija Visoke škole akademskih studija “Dositej” jeste da pripremi kvalifikovane i stručne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove i da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom teorijskog i praktičnog znanja daju značajan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Savremenim nastavnim planovima i programima, kao i metodama učenja koje se primenjuju u razvijenim svetskim univerzitetskim centrima pokušavamo da obezbedimo funkcionalni spoj tradicionalnog i inovativnog obrazovanja. Tako koncipiran sistem obrazovanja omogućuje studentima da sticanjem primenljivih znanja budu konkurentni na tržištu i spremni da odgovore izazovima vremena koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima.

Pružajući svojim studentima mogućnost da već tokom akademskog školovanja usvojena teorijska znanja primene u praksi, razvijajući njihovu kreativnost, samostalnost u radu, inovativno razmišljanje i istraživački duh, Visoka škola “Dositej” obrazuje diplomirane i master ekonomiste koji mogu da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Naša misija jeste da doprinesemo sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i preduzetništvu. Na taj način stvaramo visokostručne kadrove (eksperte u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija, poreza i carina, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija) koji svojim znanjem mogu da doprinesu društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji prvenstveno naše zemlje i njenih ekonomskih institucija.