ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Основне академске студије Опште економије на Високој школи академских студија “Доситеј” трају четири године (8 семестара).

Сврха студијског програма је образовање студената из области економије на нивоу основних академских студија које обезбеђују стицање одговарајућих компетенција у области економске анализе и политике, монетарне политике и анализе, јавних финансија, банкарства, финансијских институција, пореза и царина, електронског пословања и информационих технологија итд.

Кроз практичну наставу и стручну праксу, семинаре, практични рад и курсеве, студентима се омогућује да савладају и примене најновија теоријска и методолошка знања у реалним пословним ситуацијама и конкретној професионалној активности.

Савремено конципиран студијски програм пружа могућност будућем економском стручњаку да на компетентан начин учествује у моделирању и анализи комплексних елемената привредног система и његових саставних делова – креирање економске политике, како на нивоу националне економије, тако и на нивоу појединачних привредних грана, аналитичко-плански послови у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, у јавним службама, у области међународних економских односа и сл.

Студијски програм има за циљ да студенте припреми за даље образовање, али и да их оспособи за комплексну економску праксу према стандардима који су у свету препознатљиви.

Модул „Општа економија” обезбеђује стицање знања из области монетарног система и монетарне политике, банкарског пословања, организације и функционисања финансијског тржишта, берзанског пословања, осигурања и делатности институционалних инвеститора. У том контексту студенти се оспособљавају да изграде аналитички и креативни приступ за рад на робним и финансијским берзама, у банкама и другим финансијским организацијама, брокерским и дилерским кућама, инвестиционим фондовима, државној управи, пореској управи.

Похађањем студијског програма студент стиче широку основу знања и вештина из области економије, финансија, предузетништва и менаџмента, које треба да га учине спремним да индивидуално или у тиму допиринесе решавању конкретних проблема из области економије, као и да му пружи адекватну основу за наставак студија.

Сврха студијског програма основних академских студија је усклађена са мисијом, циљевима и задацима ове високошколске институције у смислу пружања нових знања и практичних решења за привреду и друштво.

Методе извођења наставе зависе од типа наставе:

1. активна настава,
2. самостални рад студента,
3. колоквијуми,
4. испити,
5. студијски истраживачки рад,
6. израда завршног рада итд.

Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, консултације, менторски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима.

Студијски програм чине обавезни и изборни предмети.

На првој и другој години студија изучава се по девет обавезних наставних предмета. На трећој години изучава се девет предмета од којих је пет обавезних а четири су изборна од осам понуђених. На четвртој години изучава се осам наставних предмета од којих је пет обавезних а три су изборна и бирају се од шест понуђених предмета. Након полагања свих испита студент приступа изради Завршног рада.

Завршетком основних академских студија студијског програма Општа економија студент стиче назив Дипломирани економиста (240 ЕСПБ), али и услов да настави студије на мастер академским студијама, у земљи и иностранству, и да стекне назив мастер економиста.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Мастер академске студије на Високој школи академских студија “Доситеј” трају једну годину (два семестра).

Студијски програм мастер академских студија „Општа економија” омогућава нову надградњу стечених знања на основним академским студијама, којом се остварује иновативност и креативност, аналитичност и истраживачки приступ савраеменим практичним достигнућима у економији, финансијама, предузетништву и менаџменту.

Мастер академске студије за стицање стручног звања мастер економиста, омогућују студентима да стекну и искажу знања и разумевање теоријско-практичне материје у области менаџмента и маркетинга, електронског пословања и информационих технологија и финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

Наставни планови и програми мастер студија на Високој школи “Доситеј” конципирани су тако да се студенти уче да пословно мисле, да се тестирају и охрабрују да благовремено препознају шансе и претње у пословном амбијенту, водећи рачуна при томе о пословној етици и друштвеној одговорности савремених корпорација.

Наша идеја јесте да кроз квалитетно осмишљене наставне планове и  програме, уз помоћ угледних професора, те модерних наставних метода, лабораторија, опреме, што пре постанемо препознатљиви лидер у образовању компетентних кадрова за савремену динамичку привреду и друштво.

Поред тога, студијски програм оспособљавају студенте за бављење научно-истраживачким и иновативним радом што им обезбеђује наставак студирања на специјалистичким и докторским студијама.

Студијски програм је тако савремено конципиран да образује мастер економисте – стручњаке за моделирање и анализу комплексних привредних система, првенствено аналитичаре и планере предузећа, финансијске стручњаке, планере и стручњаке за економску политику на нивоу поједине привредне гране и целокупне привреде, стручњаке за међународну трговину, међународне финансије, економисте за јавне службе.

Завршетком мастер академских студија Високе школе „Доситеј“ студенти се оспособљавају:

– за изграђивање академске каријере на некој од научно-наставних или научних институција, односно обављање високо специјализованих послова управљања у приватном и јавном сектору;
– за продубљену критичку анализу, евалуацију и синтезу садржаја из економске науке
– за примену техника и методологија и прилагођавање процеса истраживања у подручју економске науке
– за самостално осмишљавање и спровођење истраживања у области економске науке;
– за промовисање изврсности на академском и професионалном нивоу у области економске науке у контексту одрживог развоја привреде и друштва.
– за евалуацију постигнутих резултата истраживања у пољу економске науке

Структуру студијског програма на мастер академским студијама „Општа економија” чине обавезни и изборни научно-стручни и стручно-апликативни предмети и завршни рад.

Завршни мастер рад кандидати раде у току другог семестра мастер академских студија уз менторски мониторинг професора. Усменом одбраном завршног – мастер рада студент стиче звање Мастер економисте (60 ЕСПБ).